Adatvédelmi szabályzat és ÁSZF

Adatvédelmi szabályzat

Faragó-Juhász Barbara egyéni vállalkozó (székhely: 1133 Budapest, Vág u. 5. , adószám: 66461148-1-41, e-mail: jbabara.kinez@gmail.com, telefonszám: +36 20 264 1756, a továbbiakban: szolgáltató, adatkezelő) aláveti magát a következő Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak. Jelen Adatkezelési tájékoztató a www.kinezbarbi.hu weboldal adatkezelését szabályozza és az alábbi előíráson alapul.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: Rendelet) szerint az alábbi tájékoztatást adom.

Személyes adatok védelme

A www.kinezbarbi.hu a regisztráció során beszerzett adatot kizárólag az ott megjelölt célra használja fel. Az adatok kezelését a szolgáltató a Rendeletben meghatározott alapelvek és a hatályos magyar adatvédelmi jogszabályok előírásainak betartásával végzi. A Rendelet alapelveinek megfelelően az adatkezelő a személyes adatok

  • kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi,
  • gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végzi,
  • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségességre kell korlátozódniuk,
  • pontosan és naprakészen szerepelnek a nyilvántartásokban, pontatlan személyes adat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerül az érintett kérése, jelzése alapján,
  • tárolása olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé,
  • kezelését oly módon végzi, hogy biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága.

Adatkezelés

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adat: Az adatkezelés célja

Vezeték- és keresztnév: A kapcsolatfelvételhez, az ajánlatkéréshez és a szabályszerű számla kiállításához szükséges. 
E-mail cím: Kapcsolattartáshoz szükséges. 
Telefonszám: Kapcsolattartáshoz szükséges. 

2.  Az érintettek köre: a weboldalon ajánlatot kérő valamennyi érintett

3.  Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az érintett törlés iránti kérésével azonnal

4. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személye adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását. 

Cookiek használata, kezelése

A weboldalt látogató valamennyi érintett a jelen Adatvédelmi szabályzat elfogadásával hozzájárul a cookie technológia alkalmazásához. Az adatkezelés célja a felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése. Ha nem szeretné engedélyezni a cookie-használatát, a böngésző Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelmi menüpont alatt beállítható a cookie-k elutasítása. A cookiek használatának eredményeképpen az üzemeltetőhöz került adatokat az üzemeltető nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz.

Az Adatvédelmi szabályzat módosításának lehetősége

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a weboldal, illetve jelen Adatvédelmi szabályzat tartalmában bármikor módosításokat tegyen. Az aktuális Adatvédelmi szabályzatról a felhasználó a weboldal "Adatkezelési tájékoztató" része alatt tájékozódhat.

Felhasználó hozzájárulásai

A weblap böngészésével a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a weblap tulajdonosának Faragó-Juhász Barbara egyéni vállalkozó szellemi termékét képező tartalmakat olvassa és kizárólag saját személyes információ szerzésére használja fel. A weblap tulajdonosa nem járul hozzá a közzétett tartalmak üzleti célú felhasználásához, és annak változatlan vagy nagymértékben hasonló módon történő olyan átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához, amelyen a tulajdonos szerzőségét nem tüntetik fel. A jelen feltétek tudomásulvételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jogi szabályozásnak és a weblap tulajdonosának székhelye szerint hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is.

Panasztételi lehetőség

A felhasználó az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet. (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., tel.: 06 1 391 1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

Általános szerződési feltételek

Az általános szerződési feltételek (a továbbiakban: Ászf) hatálya Faragó-Juhász Barbara egyéni vállalkozó (székhely: 1133 Budapest, Vág u. 5. , adószám: 66461148-1-41, e-mail: jbabara.kinez@gmail.com, telefonszám: +36 20 264 1756) által nyújtott és a www.kinezbarbi.hu weboldalon ismertetett szolgáltatások igénybevételének feltételeit és szabályait tartalmazza.

A szolgáltatás igénybevételére minden olyan személy jogosult, aki a jelen Ászf-et magára nézve kötelezőnek ismeri el. A szolgáltatást igénybevevő elfogadja a jelen Ászf-ben foglalt feltételeket és egyben hozzájárul az adatkezeléshez.

A jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek.

Szolgáltatások ára a www.kinezbarbi.hu weboldal Kapcsolat menüpontja alatt található. A szolgáltató fenntartja a jogot az árlista egyoldalú módosítására azzal, hogy az adott áron már megrendelt szolgáltatás ára a teljesítésig nem változtatható meg.

A jelen Ászf 2018.10.24. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A honlapon közzétett Adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően a felhasználók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeljük és tartjuk nyilván.

Az Ászf-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint az Ászf értelmezésére a magyar jog az irányadó különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseire.


Készítsd el weboldaladat ingyen!